Наглядова рада

Версія для друку

Наглядова Рада – орган управління, що здійснює захист прав акціонерів Банку, контролює виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів  та в межах компетенції, визначеної Статутом і законами України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

До виключної компетенції Наглядової Ради Банку належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених законодавством;
4. контроль та регулювання діяльності Правління Банку;
5. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
6. затвердження стратегії розвитку Банку;
7. затвердження бізнес-планів діяльності Банку на рік, звітів Правління про виконання таких бізнес-планів;
8. призначення, звільнення головного бухгалтера Банку, керівників філій Банку;
9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
10. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Банку;
11. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
13. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв Банку, затвердження їх статутів і положень, призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств і представництв, затвердження умов їх оплати та відповідальності;
14. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Банку, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління;
15. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;
16. прийняття рішення про відсторонення (звільнення) Голови або члена Правління Банку від виконання його повноважень/обов’язків та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки та здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
17. визначення розміру та умов виплати винагороди та компенсацій Голові та членам Ревізійної комісії Банку;
18. обрання реєстраційної комісії;
19. утворення та організація роботи підрозділу з аудиту;
20. обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. розробка механізмів стабілізації фінансового стану Банку;
22. внесення Загальним зборам пропозицій щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Банку;
23. створення у своєму складі постійних або тимчасових комітетів з числа членів Наглядової Ради й надання таким комітетам повноважень шляхом визначення їх у положенні про відповідний тимчасовий чи постійний комітет, яке затверджується Наглядовою Радою;
24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного законодавством;
25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
26. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
27. вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
28. попереднє погодження правочинів, що вчиняються Банком на суму, що перевищує 25% капіталу Банку, рішення про вчинення яких приймається Загальними зборами, а також зміни умов таких правочинів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
Рішення Наглядовою Радою стосовно попереднього погодження або вчинення значного правочину приймається за поданням  Правління Банку, яке приймається відповідно до висновків створених з метою управління ризиками у Банку підрозділів та постійно діючих комітетів (органів управління фінансовими ризиками);
29. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, прийняття рішення щодо покриття збитків Банку;
30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
32. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства;
33. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; розгляд документально оформлених результатів перевірок діяльності Банку Ревізійною комісією та вжиття відповідних заходів;
34. затвердження річного плану перевірок, що здійснюються підрозділом внутрішнього аудиту, розгляд звітів про перевірки, проведені підрозділом внутрішнього аудиту;
35. прийняття рішення про створення апарату Наглядової Ради як структурного підрозділу Банку;
36. прийняття рішення про необхідність включення акцій Банку до лістингу біржі та, у разі необхідності, обрання (заміну) біржі до лістингу якої будуть включені акції Банку;
37. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом Банку.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, окрім випадків встановлених законодавством.
Члени Наглядової Ради Банку обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів строком на 3 роки.
Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Правління Банку або члена Правління Банку.
Засідання Наглядової Ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Склад Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк»

Відповідно до інформації, що була отримана ПАТ «Кредитпромбанк» 26 січня 2015 року, єдиним акціонером, який володіє 100 % акцій ПАТ “Кредитпромбанк” (рішення від 21.01.2015 №15)  були  прийняті такі рішення:

І. Про відкликання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк».

Відкликати Наглядову Раду публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», з дати прийняття цього Рішення, у наступному складі:

1. Припинити достроково повноваження Голови  Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Лагуна Миколи Івановича.

Лагун Микола Іванович виконував обов’язки Голови  Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013. 

Пряма участь учасника в статутному капіталі ПАТ "Кредитпромбанк" становить 100 %.       

2. Припинити достроково повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Засухи Валентина Вікторовича.

Засуха Валентин Вікторович виконував обов’язки члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013. 

Акціями ПАТ «Кредитпромбанк» не володіє.

3. Припинити достроково повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» Попової Олени Юріївни.

Попова Олена Юріївна виконувала обов’язки члена Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» з 06.03.2013. 

Акціями ПАТ «Кредитпромбанк» не володіє.

Станом на дату цього повідомлення нові  Голова та члени Наглядової  Ради ПАТ «Кредитпромбанк» не обрані.