Правління банку

Версія для друку

Правління є виконавчим органом банку, який підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді. Діяльність Правління регламентується законодавчими нормами, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, рішеннями Наглядової Ради та Положенням про Правління.
Правління здійснює управління поточною діяльністю та відповідає за ефективність роботи  банку.  До  зони  відповідальності  Правління  належить  вирішення  таких важливих задач як:

Голова та члени Правління призначаються Наглядовою Радою за узгодженням Національним банком України. Строк повноважень Голови та членів Правління складає 5 років. Правління щоквартально звітує перед Наглядовою Радою про виконання бізнес-плану та бюджету та за результатами річної роботи звітує перед Загальними зборами акціонерів.
Засідання Правління проводяться за потребою, але не рідше ніж 1 раз на місяць.
Для оптимізації роботи, колегіального вирішення комплексних питань при Правлінні створені постійні комітети: Комітет з управління активами і пасивами, Кредитний комітет, Фінансовий комітет, Технологічний комітет та інші.

Склад Правління ПАТ «Кредитпромбанк»

- Масюра Віталій Олександрович - Голова Правління

- Зінніков  Віталій Олександрович - член Правління

- Величко Олена  Олександрівна  - член Правління

- Долбінов Микола Анатолійович   - член Правління