Баланс

Версія для друку

Баланс

(тис. грн.) 01.01.2010 01.01.2011
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
1 707 327
1 387 168
Торгові цінні папери 0
285 938
Похідні фінансові активи 311
0
Кошти в інших банках 99 805
265 781
  Кредити та заборгованість клієнтів
10 383 286
9 468 779
  Цінні папери в портфелі банку на продаж
748 077
1 303 757
  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
9 426
8 281
Відстрочений податковий актив 34 642
21 121
Основні засоби та нематеріальні активи 240 102
187 123
  Інші фінансові активи
336 020
1 243 164
  Інші активи
30 853
24 824
Усього активів 13 589 849
14 195 936
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 4 035 102
2 805 396
Кошти клієнтів 3 910 709
6 609 997
Похідні фінансові зобов`язання 9 887
19 816
Боргові цінні папери, емітовані банком 893 488
191 470
Інші залучені кошти 2 510 449
1 326 795
  Відстрочені податкові зобов'язання
0 0
  Резерви за зобов'язаннями
562 2 805
Інші фінансові зобов'язання 195 874
17 127
Інші зобов'язання 525 120
34 905
Субординований борг 245 051
1 343 424
Усього зобов'язань 12 326 242
12 351 735
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 1 351 061
1 839 396
Усього власного капіталу
1 263 607
1 844 201
Усього пасивів
13 589 849
14 195 936