Головна / Про банк / Звітність / Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати

Версія для друку
  (тис. грн.) 2010           
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)   562 015
Процентні доходи   1 818 903
Процентні витрати   (1 256 888)
Комісійні доходи   105 386
Комісійні витрати   (12 445)
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку   (1 738)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах   7 247
Результат від торгівлі іноземною валютою    21 692
Результат від переоцінки іноземної валюти    1 837
Резерв під заборгованість за активами   (296 508)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж   (41 036)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж   (4 141)
Резерви за зобов'язаннями   (2 243)
Інші операційні доходи   71 947
Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості   2 029
Адміністративні та інші операційні витрати   (384 372)
Прибуток/(збиток) до оподаткування   29 670
Витрати на податок на прибуток   (23 756)
Прибуток/(збиток) після оподаткування   5 914
Чистий прибуток/(збиток)   5 914