Головна / Корпоративним клієнтам / Страхування / Вимоги до страхових компаній

Вимоги до страхових компаній

Версія для друку

виконання яких необхідне для включення нових страхових компаній в перелік погоджених банком страхових компаній для співпраці

ПАТ «Кредитпромбанк» висуває до потенційних партнерів– СК вимоги відповідності наступним критеріям:

 • досвід роботи на ринку– не менше 3- х років;
 • термін знаходження у власності поточних акціонерів, що прямо або опосередковано володіють контрольним пакетом акцій– не менше 1 року;
 • статутний капітал– не менше 2 млн. євро (в еквіваленті);
 • розмір активів– не менше 5 млн. євро (в еквіваленті);
 • наявність регіональної мережі, яка охоплює регіони, в яких представлений банк і яка забезпечує надходження не менше 50% страхових премій компанії;
 • страхова компанія не має значного об’єму операцій з пов’язаними особами (вкладання коштів в операції з пов’язаними особами складають менше 50% від капіталу);
 • рівень виплат– не менше 25% від загальної кількості зібраних премій;
 • надходження премій за одним видом страхування– не більше 50% від загального обсягу премій (крім СК, які здійснюють страхування життя);
 • частка перестрахування– не менше 20%;
 • покриття ліквідними активами страхових резервів– нетто– не менше 150%;
 • відношення кредиторської заборгованості до власного капіталу не більше 20%;
 •  зростання надходжень страхових премій не менше 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
 • страхові платежі (премії, внески) протягом останніх 12 місяців складають не менше 2 млн. євро (в еквіваленті);
 • частка довгострокових фінансових інвестицій в цінні папери та дострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств– не більше 50% капіталу СК;
 • співвідношення дебіторської заборгованості до активів не більше 40%;
 • страхова компанія не повинна бути збитковою за останні три роки (крім 2009 року);

Вимоги, що висуваються до репутації страхової компанії та її діяльності:

 • відсутність негативного досвіду роботи банку з СК (порушення СК умов договорів страхування, відмови СК в односторонньому порядку від взятих на себе зобов’язань за договорами страхування, порушення умов договорів про співробітництво та ін.);
 • відсутність скарг на роботу СК від клієнтів та партнерів банку, а також об’єктивних підстав вважати, що страхова компанія не виконує в повному обсязі свої зобов’язання перед клієнтами;
 • відсутність судових спорів між СК та банком (в т.ч. в минулому);
 • відсутність негативної інформації про діяльність СК від Служби Безпеки банку;
 • відсутність негативного аудиторського висновку за останні три роки;
 • відсутність невиконаних заходів впливу регулятора та додержання СК протягом останніх 12 місяців норм діючого законодавства.

Додаткові вимоги:

 • наявність ліцензій на здійснення страхової діяльності за всіма видами страхування, що передбачені кредитними продуктами банку;
 • наявність договорів перестрахування зі стабільними міжнародними перестраховими компаніями, що мають рейтинги від провідних рейтингових агентств із рівнем не менше ніж “А”– за шкалою Fitch, S&P, A.M.Best або “A3” за шкалою Moody’s;
 • банк залишає за собою право на запит додаткової інформації з метою перевірки якості довгострокових та поточних фінансових інвестицій, договорів перестрахування та ін.

Невід’ємною частиною мінімізації ризиків ПАТ «Кредитпромбанк» та його позичальників виступає безпосереднє розміщення СК коштів на депозитних рахунках банку (з метою підтвердження наявності вільних ресурсів в достатніх обсягах для виконання взятих на себе зобов’язань перед банком та його позичальниками).

У разі невідповідності СК вказаним вимогам банк має право відмовити в розгляді питання акредитації, не приймаючи нижчеприведеного переліку документів.

Перелік документів, що необхідно представити в ПАТ «Кредітпромбанк» за умови відповідності вищевказаним вимогам *

1). Перелік установчих та реєстраційних документів:

 1. копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 2. копія належним чином зареєстрованого установчого документа;
 3. копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;
 4. копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 5. копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України;
 6. копія рішення (протоколу) про обрання керівника; наказ про те, що останній приступає до виконання своїх обов‘язків, контракт (якщо останній передбачений Статутом);
 7. документи, які підтверджують повноваження посадових осіб на підписання відповідних угод, (рішення (протокол), довіреність, наказ про призначення тощо);
 8. довідка (офіційний лист від СК) про те, що документи надані з усіма змінами та доповненнями на відповідну дату;
 9. копії ліцензій;
 10. правила та загальні описи продуктів, за якими буде здійснюватись співпраця. 

2). Перелік фінансової документації :

 1. Загальна інформація про страхову компанію (в т.ч. історія, досягнення, участь в об`єднаннях страховиків та ін.);
 2. Аудиторський висновок на останню звітну дату;
 3. Лист від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо відсутності приписів за останній рік на дату подання документів або наявності таких приписів та їх виконання у повному обсязі;
 4. Баланс Ф1 та Звіт про фінансові результати Ф2 на останню звітну дату та за попередній календарний рік;
 5. Звітність страховика, яка подається до Держфінпослуг (Додатки 1- 7) на останню звітну дату та за попередній календарний рік ;
 6. Розшифровка окремих статей балансу на останню звітну дату:
  • довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (ряд. 040);
  • інші фінансові інвестиції ( ряд 045);
  • довгострокова дебіторська заборгованість (ряд. 050);
  • векселі одержані (ряд. 150);
  • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 160-162);
  • дебіторська заборгованість за розрахунками (ряд. 170-200);
  • інша поточна дебіторська заборгованість (ряд.210);
  • чистий прибуток (ряд. 220);
  • додатковий вкладений капітал (ряд. 320);
  • інший додатковий капітал (ряд. 330);
  • інші довгострокові фінансові зобов’язання (ряд. 450);
  • векселі видані (ряд. 520);
  • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд.530);
  • поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків (ряд. 540-600);
  • інші поточні зобов`язання (ряд. 610).
 • Опис програм перестрахування із 10 СК в які передано(перестраховано) найбільше ризиків, якщо такі є (СК– перестраховики, тип договору, власне утримання, квоти, ємність договору, розмір касового збитку, застереження про врегулювання збитків понад касовий, тощо) та листи підтвердження перестраховиків про наявність договорів облігаторного перестрахування або інші документи, що підтверджують наявність такого договору;
 • Інформація про Засновників (з зазначенням частки володіння Статутним фондом, у %), членів Спостережної ради та Правління;
 • Інформація про наявність філій, з зазначенням кодів ЄДРПОУ та представництв;
 • Інформацію про досвід страхових виплат на останню звітну дату та за попередній календарний рік.
 • Також компанія повинна надати звітність перед Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України в електронному форматі (файл *.LK2) на банківську електронну адресу IC@kreditprombank.com за поточний і попередній звітні роки.

  *Копії повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені відбитком печатки компанії.

  Час розгляду повного пакета звітності– до 30 робочих днів. Термін може бути продовжений у зв'язку з необхідністю уточнення/ деталізації тих або інших даних.